Home Hoạt động Thông tin chuyên môn
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 4 - NĂM HỌC 2017-2018
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 2/4/2018

Nhiệm vụ thiết kế download tại đây
DD4 2018 (Final).pdf

Các tài liệu tham khảo download tại đây:
Time_Saver_building_types.pdf
Neufert_3_edition.pdf
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.

Các đối tác

Kết nối