Home Hoạt động Thông tin chuyên môn
Nhiệm vụ và khu đất các đồ án 3-4-5-6-7-8 lớp Nguyện vọng
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 16/6/2020

Sinh viên đăng ký các lớp nguyện vọng đồ án kiến trúc dân dụng xem danh sách phân công, nhận nhiệm vụ và khu đất thiết kế theo các đường dẫn sau:

ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC:


ĐỒ ÁN 3:
- Nhiệm vụ: https://drive.google.com/open?id=16C4LRoUjzlZWKHv2qLDdAIzPWCJ3txS2
- Khu đất: https://drive.google.com/open?id=1vnJY6-OlhGqbmH1Qq2D-4tECOdHOzWJX


 ĐỒ ÁN 4:
- Nhiệm vụ: https://drive.google.com/open?id=1kIpyyGPn10_qofjpVhZIOr9k9E7ZESbf
- Khu đất: https://drive.google.com/open?id=1lLI9jFt4uRnusXnJDtafWNlx5UQeW68i


 ĐỒ ÁN 5:
- Nhiệm vụ: https://drive.google.com/open?id=1JrzalMjKWEuJs76gAEJ2VbJC8u1fB3xD 
- Khu đất: https://drive.google.com/open?id=1r68nwD_ijC-yBp3-EpBJpGLLf39K0eBI ĐỒ ÁN 6:
- Nhiệm vụ: https://drive.google.com/open?id=14RcS4hxXB5_88Oe8RHGercpERxX3clnb
- Khu đất: https://drive.google.com/open?id=1lYrjvf7ZMnL88RWU5JbKWRpGKBKXV_ZoĐỒ ÁN 7:
- Nhiệm vụ: https://drive.google.com/open?id=1DTUYiDXlowLqWkJkubLWfk3b7kyG1IuH
- Khu đất: https://drive.google.com/open?id=1Zx2xH-UU7j3yY2As6I2Z7Mxd4K5DNZ8j


ĐỒ ÁN 8:
- Nhiệm vụ: https://drive.google.com/open?id=1ADpF2t262tm-UvsF7RkYZ2Ujyocon-ux
- Khu đất: https://drive.google.com/open?id=1t-C_rGPsd8GWkyOZkPmPkYIGaAxCZmVm


EndCác đối tác

Kết nối