Home Hoạt động Thông tin chuyên môn
Nhiệm vụ thiết kế Đồ án KTDD 6 - Các lớp 64KD1-5 & 64KDF
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 23/8/2021

BMKTDD_Nhiemvu_khudat_doanKTDD6-2021.pdf
Khu đất thiết kế (dwg)

If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.


Các đối tác

Kết nối