Home Hoạt động Thông báo
PHÂN CÔNG GV VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2021-2022
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 19/4/2022

- Tuần 43 (18/04-24/04/2022): Sinh viên nhận và trao đổi với GVHD; Đăng ký đơn vị thực tập; Làm giấy giới thiệu.
- Tuần 44 (từ 25/04/2022) đến tuần 47 (đến 22/05/2022): Sinh viên thực tập tại đơn vị đăng ký
- Tuần 48 (từ 23/05/2022): Sinh viên viết báo cáo thực tập và nộp báo cáo tại Bộ môn (P402, nhà A1, Trường ĐHXD) vào thứ tư, ngày 25/05/2022
 Để biết nội dung thực tập và cách thức viết báo cáo, SV liên hệ GVHD được phân công.

Các đối tác

Kết nối