Home Hoạt động Thông báo
PHÂN CÔNG GVHD, NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP LOPNV43 THỰC HIỆN TẠI BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 11/3/2023

Thời gian thực hiện đồ án là 12 tuần (10 tuần thông bài + 02 tuần thể hiện) diễn ra từ ngày 06/03/2023 của tuần 31 đến ngày 28/05/2023 của tuần 42.
Thuyết trình bảo vệ vào tuần 43 (từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023), lịch cụ thể sẽ được thông báo sau.
Link NHIỆM VỤ THIẾT KẾ (tiếp tục sử dụng Nhiệm vụ thiết kế Đồ án tổng hợp của khóa 63KD thực hiện tháng 08/2022):
Các đối tác

Kết nối