Home Hoạt động Thông báo
LỊCH HỌC & NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG HKII Năm học 2022-2023
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 12/3/2023

NHIỆM VỤ VÀ KHU ĐẤT CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

STT

Mã HP

Tên môn học

Lớp dự kiến

Link truy cập nhiệm vụ và khu đất

1

330306

Đồ án kiến trúc

LOPNV42

https://drive.google.com/drive/folders/14_CnsN40fNaEe3StaMPYBx9nIoV4kAQL?usp=sharing

2

338815

Đồ án kiến trúc 4

LOPNV42

https://drive.google.com/drive/folders/14ZpvcaEfXGKOFEtm1pvFs5qUdVbkAUHV?usp=sharing

3

331627

Đồ án kiến trúc dân dụng 3

LOPNV42

https://drive.google.com/drive/folders/14JRfIsuDnaPd6MntHAOFNh6fk2kGt4Q6?usp=sharing

4

331628

Đồ án kiến trúc dân dụng 4

LOPNV42

https://drive.google.com/drive/folders/14TgP9YRr9jGgZWqgWjZAMKlSdqMHlqhF?usp=sharing

5

331629

Đồ án kiến trúc dân dụng 5

LOPNV42

https://drive.google.com/drive/folders/14WhqHNLIsyMKSqdut4Xqqu3L3fTJCvH3?usp=sharing

6

331630

Đồ án kiến trúc dân dụng 6

LOPNV42

https://drive.google.com/drive/folders/14YRFiFjAzPRGGzOS-y3EtqKVhfJITXnR?usp=sharing

7

331631

Đồ án kiến trúc dân dụng 7

LOPNV42

https://drive.google.com/drive/folders/14_3rbQsp4JEo2x9zFCdHs8RhbQQdk6wl?usp=sharing

8

331632

Đồ án kiến trúc dân dụng 8

LOPNV42

https://drive.google.com/drive/folders/13yLxzpRUT-BsRhIuRIB29bw879DP-k2Q?usp=sharing

9

331636

Thiết kế ý tưởng 3

LOPNV43

 

10

331655

Thiết kế ý tưởng 2

LOPNV43

 

11

330305

Kiến trúc 2

LOPNV43

 
Các đối tác

Kết nối