Home Hoạt động Thông báo
KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (đối với sinh viên K64 trở về trước)
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 15/12/2023

 (đối với sinh viên K65 phòng QLĐT sẽ có thông báo sau)
Các đối tác

Kết nối