Home Tin tức Thông báo
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KHOÁ 58KD

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 29/11/2017

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KHOÁ 58KD

1. Thời gian:

-        Thời gian 5 tuần (tuần 17 đến tuần 21) từ ngày 27/11/2017 đến 25/12/2017

  • Tuần 17: sinh viên nhận và trao đổi với GVHD, Đăng ký đơn vị thực tập, (sv nào chưa có chỗ thực tập thì bộ môn giới thiệu cơ quan thực tập)
  • Tuần 18 - 20 thực tập tại đơn vị và viết báo cáo.

-        Tuần 21 nộp báo cáo từ  9h00-10h00 ngày 25/12/2017

-        Báo cáo yêu cầu ngắn gọn và rõ ràng. Các thày cô chấm điểm và nộp điểm trước ngày 29/12/2017

2. Yêu cầu với giáo viên và sinh viên:

Rút kinh nghiệm một số trường hợp trước đây, nhiều sinh viên tự do không làm việc, vì vậy đề nghị các thày cô và các đơn vị thực tập cần quản lý chặt chẽ các sinh viên và yêu cầu sinh viên báo cáo hằng tuần bằng điện thoại;

-        Đối với các sinh viên có nguyện vọng tự liên hệ chỗ thực tập - Sinh viên phải gặp giáo viên trình bày hướng thực tập, lập chương trình và kế hoạch thực tập. Địa điểm thực tập phải được giáo viên hương dẫn chấp nhận. Hàng tuần sinh viên phải gặp giáo viên hướng dẫn báo cáo quá trình làm việc trong tuần.

-        Đối với các sinh viên được bộ môn gửi tới các công ty cần liên hệ tới tới các công ty theo số điện thoại kèm theo danh sách (Nên dùng số di động để liên hệ). Nếu sinh viên không liên hệ được mà không có sự phản hồi về Bộ môn thì sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ không có sự thay thế tương đương bằng đơn vị thực tập khác

-        Kết thúc thực tập giáo viên hướng dẫn và sinh viên cần xác định rõ đề tài tốt nghiệp với đầy đủ các tài liệu liên quan để có thể tiến hành thực hiện đồ án tốt nghiệp (với các đề tài quá lớn Bộ môn sẽ đề nghị sinh viên thay đổi)

3. Nội dung báo cáo thức tập:

Nội dung báo cáo gồm 03 phần chính; các giáo viên hướng dẫn kiểm tra và cho điểm theo từng phần như sau:

Phần 1: Thực tập thiết kế (3 điểm)

-        Báo cáo thực tập cần nêu rõ: Địa điểm và Nội dung thực tập.

-        Xác nhận của đơn vị nhận sinh viên thực tập về thái độ, ý thức trong thời gian thực tập.

-        Trình bày nội dung các công việc được giao trong thời gian thực tập

-        Trình bày ngắn gọn các kiến thức thu hoạch được trong thời gian thực tập

Phần 2: Tìm tài liệu cho đồ án tốt nghiệp (6 điểm)

-        Tìm và xác định hướng đề tài tốt nghiệp để các thày hướng dẫn có thể giúp xác định được chính thức đề tài tốt nghiệp bao gồm các thông tin

  • Xác định tên đề tài tốt  nghiêp; Nhiệm vụ thiết kế chi tiết, xây dựng theo các đề tài;
  • Khu đất xây dựng (Bản đồ hiện trạng CAD; bản đồ quy hoạch; bản đồ khu đất; các thông tin khác)

-        Sưu tầm các tài liệu tiêu chuẩn thiết kế; Quy chuẩn; Văn bản và tài liệu khác liên quan trực tiếp đến đề tài tốt nghiệp

-        Sưu tầm các dữ liệu các công trình tương tự liên quan đến đề tài tốt nghiệp mà sinh viên sẽ làm (Các tài liệu cần được chọn lọc và sắp xếp rõ ràng).

Phần 3: Thể hiện báo cáo (1điểm)

-        Báo cáo lập trên khổ giấy A4

-        Phần viết tối đa 10 trang (Font chữ Times New Roman cỡ chữ 14)

-        Phần tài liệu photo đóng kèm

BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

Các đối tác

Kết nối