Home Hoạt động Thông báo
Lịch làm việc, danh sách nhóm, nhiệm vụ đồ án các lớp nguyện vọng HK3
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 7/6/2022

 

LỊCH HỌC ĐỒ ÁN CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG

STT

Môn học

SV có STT

GVHD

Lịch học

Địa điểm

Ghi chú

1

Đồ án Kiến trúc

1-8

Thầy Hoàng Nguyên Tùng
ĐT: 0988955961
Email: Tunghn@huce.edu.vn

13h30-15h Thứ Tư
Tuần 49 - 56
(Từ ngày 30/5-24/7)
Nộp ĐA trước 10h
ngày 28/7/2022
Bắt đầu ngày 01/6/2022

Phòng 402.A1

 

2

Đồ án KTDD 3

1-15

Thầy Đặng Việt Long
ĐT: 0912268797
Email: Longdv@huce.edu.vn

8h30-10h30 Thứ Tư
Tuần 49 - 55
(Từ ngày 30/5-17/7)
Nộp ĐA trước 10h
 ngày 25/7/2022
Bắt đầu ngày 01/6/2022

Phòng 402.A1

 

16-30

Thầy Lý Quốc Sơn
ĐT: 0913056598
Email: Sonlq@huce.edu.vn

14h30-16h30 Thứ Tư
Tuần 49 - 55
(Từ ngày 30/5-17/7)
Nộp ĐA trước 10h
 ngày 25/7/2022
Bắt đầu ngày 01/6/2022

Phòng 402.A1

 

3

Đồ án KTDD 4

1-13

Thầy Nguyễn Minh Việt
ĐT 0904926885
Email: Vietnm@huce.edu.vn

08h00-10h30 Thứ Năm
Tuần 49 - 55
(Từ ngày 30/5-17/7)
Nộp ĐA ngày 25/7/2022
Bắt đầu ngày 02/6/2022

A8 Studio
Tầng 10
Nhà Thí Nghiệm

 

14-25

Cô Chu Ngọc Huyền
ĐT: 0944789191
Email: huyencn@huce.edu.vn

Phòng 402.A1

 

4

Đồ án KTDD 5

1-12

Thầy Đặng Việt Long
ĐT: 0912268797
Email: Longdv@huce.edu.vn

8h30-10h30 Thứ Tư
Tuần 49 - 55
(Từ ngày 30/5-17/7)
Nộp ĐA trước 10h
 ngày 25/7/2022
Bắt đầu ngày 01/6/2022

Phòng 402.A1

 

13-24

ThS Phan Tiến Hậu
ĐT: 0905599289
Email: haupt@huce.edu.vn

15h30-17h Thứ Năm
Tuần 49 - 55
(Từ ngày 30/5-17/7)
Nộp ĐA trước 10h
 ngày 25/7/2022
Bắt đầu ngày 02/6/2022

Phòng 402.A1

 

5

Đồ án KTDD 6

1-15

Thầy Doãn Thế Trung
ĐT: 0904164021
Email: Trungdt@huce.edu.vn

15h00-17h30 Thứ Hai
Tuần 49 - 55
(Từ ngày 30/5-17/7)
Nộp ĐA ngày 25/7/2022
Bắt đầu ngày 02/6/2022

Phòng 402.A1

 

16-31

Thầy Trần Quốc Việt
ĐT: 0968012241
Email: Viettq@huce.edu.vn

16h00-17h30 Thứ Năm
Tuần 49 - 55
(Từ ngày 30/5-17/7)
Nộp ĐA trước 10h
 ngày 25/7/2022
Bắt đầu ngày 02/6/2022

Phòng 116.A1
VP Khoa Kiến trúc

 

6

Đồ án KTDD 7

1-13

Thầy Nguyễn Minh Việt
ĐT 0904926885
Email: Vietnm@huce.edu.vn

08h00-10h30 Thứ Năm
Tuần 49 - 55
(Từ ngày 30/5-17/7)
Nộp ĐA trước 10h
 ngày 25/7/2022
Bắt đầu ngày 02/6/2022

A8 Studio
Tầng 10
Nhà Thí Nghiệm

 

14-27

Cô Chu Ngọc Huyền
ĐT: 0944789191
Email: huyencn@huce.edu.vn

Phòng 402.A1

 

7

Đồ án KTDD 8

1-12

Thầy Doãn Thế Trung
ĐT: 0904164021
Email: Trungdt@huce.edu.vn

15h00-17h30 Thứ Hai
Tuần 49 - 55
(Từ ngày 30/5-17/7)
Nộp ĐA trước 16h
ngày 28/7/2022
Bắt đầu ngày 02/6/2022

Phòng 402.A1

 

13-24

Thầy Trần Quốc Việt
ĐT: 0968012241
Email: Viettq@huce.edu.vn

16h00-17h30 Thứ Năm
Tuần 49 - 55
(Từ ngày 30/5-17/7)
Nộp ĐA trước 16h
ngày 28/7/2022
Bắt đầu ngày 02/6/2022

Phòng 116.A1
VP Khoa Kiến trúc

 

25-36

ThS Phan Tiến Hậu
ĐT: 0905599289
Email: haupt@huce.edu.vn

08h00-10h30 Thứ Năm
Tuần 49 - 55
(Từ ngày 30/5-17/7)
Nộp ĐA trước 16h
ngày 28/7/2022
Bắt đầu ngày 02/6/2022

Phòng 402.A1

 

8

Đồ án Kiến trúc 3

1-5

ThS Phan Tiến Hậu
ĐT: 0905599289
Email: haupt@huce.edu.vn

10h30-12h Thứ Năm
(Từ ngày 30/5-24/7)
Nộp ĐA trước 16h
ngày 28/7/2022
Bắt đầu ngày 02/6/2022

Phòng 402.A1

 

 

Links Nhiệm vụ, danh sách chia nhóm và khu đất đồ án các lớp HK3

Nhiệm vụ và khu đất Đồ án KTDD3

Nhiệm vụ và khu đất đồ án KTDD4

Nhiệm vụ và khu đất đồ án KTDD5

Nhiệm vụ và khu đất đồ án KTDD6

Nhiệm vụ và khu đất đồ án KTDD7

Nhiệm vụ và khu đất đồ án KTDD8

Nhiệm vụ và khu đất đồ án kiến trúc 3

Nhiệm vụ và khu đất đồ án kiến trúc

 

 

 

 

 

Các đối tác

Kết nối