Home Hoạt động Thông báo
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD VÀ YÊU CẦU VỀ BÁO CÁO THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023 THỰC HIỆN TẠI BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 23/3/2023

Các bạn SV liên hệ với GVHD theo danh sách để nhận nhiệm vụ và được hướng dẫn cụ thể.
KẾ HOẠCH THỰC TẬP
- Tuần 33 (từ ngày 20/03/2023): Sinh viên nhận và trao đổi với GVHD; Đăng ký đơn vị thực tập; Làm giấy giới thiệu.
- Tuần 34 (từ ngày 27/03/2023) đến tuần 37 (đến ngày 23/04/2023): Sinh viên thực tập tại đơn vị đăng ký.
- Tuần 38 (24/04/2023): Sinh viên viết báo cáo thực tập
- 28/04/2023 (09h00 - 11h00): SV nộp báo cáo tại VP Bộ môn KTDD (P402, nhà A1, Trường ĐHXDHN)
Các đối tác

Kết nối