Home Tin tức Thông tin chuyên môn
Đề đồ án Tổng hợp - Học kỳ 3

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 17/5/2019

SV xem lịch và danh sách phân công Gvhd tại Vp Bộ môn KTDD P402A1
SV tải nhiệm vụ thiết kế và khu đất tại link sau đây:

https://drive.google.com/open?id=1v0KwtLPefGD0nNpZRZ1_EHjoJcJqj4kM
https://drive.google.com/open?id=11KrHtZf_KikCeLONjMYsHvVFsCypr9jn
Các đối tác

Kết nối