Home Tin tức Thông báo
GIAO NHIỆM VỤ THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐỢT 3, NĂM HỌC 2019-2020 CỦA BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 29/4/2020- Đối tượng: tất cả các SV các khóa 58, 59, 60KD được phân công thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 3, năm học 2019-2020 tại Bộ môn Kiến trúc dân dụng
- Thời gian: Thứ 7 ngày 02/05/2020, tiết 4-6 (9h30)
- Địa điểm: Phòng học TRỰC TUYẾN Zoom 210.H1, Meeting ID: 8584340183 (https://onnow-edu.zoom.us/j/8584340183)

YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG
THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐỢT 3, NĂM HỌC 2019-2020
CỦA BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG
Ngoài những yêu cầu chung về môn học của Khoa Kiến trúc & Quy hoạch, đối với phần nội dung, các sinh viên thực tập cán bộ kỹ thuật tại Bộ môn Kiến trúc dân dụng phải đảm bảo các nội dung sau:
1. Nội dung 1 (20%): CÁC LOẠI HÌNH ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC KIẾN TRÚC
Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của một trong bốn thể loại đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc có tư cách pháp nhân như sau:
1.1. Một đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc;
1.2. Một đơn vị sản xuất thi công kiến trúc (và xây dựng);
1.3. Một đơn vị nghiên cứu kiến trúc;
1.4. Một đơn vị quản lý Nhà nước về kiến trúc.
2. Nội dung 2 (20%): CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ CHO CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC KIẾN TRÚC
Tìm hiểu các quy định pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn,... có liên quan đến hoạt động của thể loại đơn vị mà sinh viên đã tìm hiểu trong Nội dung 1.
3. Nội dung 3 (30%): CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KIẾN TRÚC ĐẶC THÙ
Tìm hiểu các quy định pháp lý, quá trình thực hiện một trong ba hoạt động sau:
3.1. Các hình thức và giai đoạn trong thiết kế kiến trúc thực tế
3.2. Các thủ tục và yêu cầu về chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
3.3. Các quy định và thủ tục thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
4. Nội dung 4+5 (30%): CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Dự kiến 02 đề tài cho đồ án tốt nghiệp và thu thập các tài liệu liên quan đến đề tài. Mỗi đề tài gồm có tất cả các phần sau:
- Tên đề tài, quy mô công suất, đối tượng phục vụ;
- Địa điểm xây dựng (bản đồ hiện trạng), tính toán quy mô diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất;
- Nhiệm vụ thiết kế sơ bộ;
- Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế liên quan;
- Các công trình tham khảo và phân tích (tối thiểu 02 công trình tương đồng về mặt quy mô, diện tích, công suất... cho mỗi đề tài).


 Các đối tác

Kết nối