Home Tin tức Giáo dục đào tạo
Mô hình đào tạo đại học theo khung trình độ quốc gia Việt Nam của Trường Đại học Xây dựng năm 2020

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 7/8/2020

Để đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thực hiện công bố chung của 7 trường đại học đào tạo khối kỹ thuật trong nước, năm 2020 Trường Đại học Xây dựng bắt đầu chuyển đổi mô hình đào tạo theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam.

Kế hoạch chuyển đổi mô hình đào tạo được triển khai sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học có hiệu lực từ 01/7/2019. Mô hình đào tạo chuyển đổi của Trường Đại học Xây dựng bao gồm 3 bậc trình độ tương ứng với Khung trình độ Quốc gia Việt Nam và văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp, gồm có:

- Bậc 6 - Trình độ đại học: Khối lượng học tập tối thiểu 120 tín chỉ (TC), tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân.

- Bậc 7 - Trình độ thạc sĩ, gồm có:

+ Trình độ thạc sĩ, khối lượng học tập tối thiểu 60 tín chỉ, người học được cấp bằng thạc sĩ.

+ Trình độ kỹ sư/kiến trúc sư, khối lượng học tập tối thiểu 60 tín chỉ (gọi tắt là trình độ kỹ sư mới), người học được cấp bằng kỹ sư/kiến trúc sư.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể học chuyển đổi kiến thức qua lại giữa văn bằng kỹ sư/ kiến trúc sư và thạc sĩ.

- Bậc 8 - Trình độ tiến sĩ, người học sau khi bảo vệ thành công luận án sẽ được cấp bằng Tiến sĩ.

Mô hình các chương trình đào tạo chuyển đổi của Trường Đại học Xây dựng được sơ đồ hóa ở Hình 1.

Hình 1: Mô hình các chương trình đào tạo chuyển đổi

Chương trình cử nhân được thiết kế cho thời gian 4 năm, định hướng cơ bản, đào tạo ngành rộng; Chương trình cử nhân trang bị cho người học kiến thức khoa học, kỹ thuật nền tảng và năng lực nghề nghiệp cơ bản để có khả năng thích ứng với những công việc khác nhau trong lĩnh vực được đào tạo. Người tốt nghiệp chương trình cử nhân đạt bậc trình độ 6 - Trình độ đại học trong khung trình độ năng lực quốc gia Việt Nam.

Sau khi có bằng cử nhân, người học có thể đi làm hoặc học tiếp lên chương trình thạc sĩ hoặc kỹ sư mới với thời gian đào tạo 1,5-2 năm.

Chương trình kỹ sư mới được thiết kế áp dụng cho các ngành kỹ thuật/kiến trúc, đào tạo theo nhu cầu xã hội, kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, nhà tuyển dụng. Chương trình trang bị cho người học kiến thức kỹ thuật nâng cao và năng lực nghề nghiệp chuyên sâu, đáp ứng ngay yêu cầu của thực tế công việc. Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư mới đạt bậc trình độ 7 trong Khung trình độ Quốc gia và có thể nhận bằng thạc sĩ sau khi học chuyển đổi một số học phần.

Việc tổ chức đào tạo được thực hiện theo 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Đào tạo cử nhân, khối lượng kiến thức khoảng 130 tín chỉ, thời gian đào tạo 4 năm, chuẩn đầu ra đạt bậc 6 theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam, cấp bằng cử nhân.

- Giai đoạn 2: Đào tạo thạc sĩ hoặc kỹ sư mới, khối lượng kiến thức hơn 60 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5÷2 năm, chuẩn đầu ra đạt bậc 7 theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam, áp dụng cho cùng ngành đào tạo hoặc các ngành gần, cấp bằng thạc sĩ hoặc kỹ sư/kiến trúc sư.

Trường hợp Sinh viên học cùng ngành/chuyên ngành ở 2 giai đoạn nêu trên, thời gian đào tạo có thể rút ngắn xuống còn 5 đến 5,5 năm theo một chương trình tích hợp. Chương trình tích hợp cử nhân - thạc sĩ hoặc cử nhân - kỹ sư mới cho cùng một ngành/chuyên ngành, cấp 2 văn bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc cử nhân, kỹ sư/kiến trúc sư cho người tốt nghiệp.

Với mô hình đào tạo mới được triển khai trên đây, từ kỳ tuyển sinh năm 2020 Trường Đại học Xây dựng sẽ cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao ở hầu hết các ngành/chuyên ngành hiện đang đào tạo với các bậc trình độ đa dạng, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động cũng như kế hoạch học tập của từng sinh viên. Với định hướng xây dựng Chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, cập nhật, tham khảo chương trình của các nước phát triển để hội nhập quốc tế, gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trên nền tảng truyền thống của Trường Đại học Xây dựng, Mô hình đào tạo chuyển đổi theo Khung trình độ Quốc gia là cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, định hướng hoạt động đào tạo chuyển sang một giai đoạn phát triển mới tương xứng với vị thế cơ sở giáo dục hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc của Việt Nam./.

 Theo nuce.edu.vn

Các đối tác

Kết nối